หน้าหลัก
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
ยินดีต้อนรับสู่ Transworld หลักสูตร ESL ภาษาอังกฤษของฉันอยู่ในระดับไหน ข้อแนะนำ ข้อมูลในการทำวีซ่า ที่พัก ใช้เวลาว่างได้อย่างไร
ขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์
หนังสือออนไลน์
ภารกิจหลัก

ภารกิจของ Transworld's ESL โปรแกรม คือ การนำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการเข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทั้งในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่ Transworld

ขอแสดงความยินดีในการก้าวก้าวแรกสู่ความสำเร็จในภาษาอังกฤษ แต่ละภาษาอังกฤษโปรแกรมของ Transworld ได้รับการวางโครงสร้างที่ช้ดเจน เพื่ิอให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และนำเสนอวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและมีความเป็นเลิศทางด้านภาษา   ชั้นเรียนมีการเรียนการสอนที่ท้าทาย น่าสนใจ และสนุกสนาน ผู้เรียนจะสามารถเรียนได้อย่างรวดเร็ว  แต่ในขณะเดียวกันผู้เรียนยังสามารถมีเวลาพักผ่อน สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน และสนุกกับการเที่ยวชมเมือง  เรานำเสนอวิธีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจในราคาย่อมเยาว์ ทางโรงเรึยนจะทำงานร่วมกันกับผู้เรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางด้านภาษา เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคตได้.

Transworld มีโปรแกรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยการมุ่งเน้นทางด้านทักษะการพูดและการฟัง โดยครอบคลุมพื้นฐานทั้งด้านไวยากรณ์และคำศัพท์   เรานำเสนอเทคนิคการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบการเรียน ระดับชั้้น และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน นอกเหนือจากการเรียนในวิชาหลักแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเลืิอกเรียนวิชาเลือกในเรื่องการออกเสียง สำนวน การเตรียมสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS  และ  Cambridge Examination ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ การเรียนในมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน และวัฒนธรรมอเมริกัน ความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดของโปรแกรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ Transworld คือ ผู้เรียนจะมีโอกาสได้รวมกลุ่มกับนักเรียนอเมริกันของเรา เพื่อฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

ในวันแรกผู้เรียนจะต้องทำการทดสอบวัดระดับชั้นและ พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาหลักสูตรและระดับชั้นเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ตลอดระยะเวลาในหลักสูตรการเรียนผู้เรียนจะทำงานร่วมกับครูผู้สอนเพื่อติดตามความก้าวหน้า และเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียน ผู้เรียนจะต้องทำการทดสอบเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร และรับประกาศนียบัตรจาก Transworld  รวมถึงใบแสดงผลการศึกษาเพื่อแสดงถึงความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ

เราสามารถช่วยผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลก่อนการเดินทาง การเตรียมความพร้อม การเลือกหลักสูตรและที่พัก   นอกจากนั้นเรายังมีความเชี่ยวชาญในการแนะนำมหาวิทยาลัย และสามารถให้ความช่วยเหลือในการสมัครเรียน รวมทั้งสามารถจัดหาการฝึกงานซึ่งไม่มีผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่ให้ประสบการณ์ทำงานที่คุ้มค่า

 

 

ห้องเรียนกลุ่มเล็กๆและผู้สอนที่มีประสบการณ์เป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับฉันในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

~ Ayman, จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์